نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
امیر

امیر »دوستان

ساکن  البرز ایران · در تاریخ 30 مرداد 1368 زاده شد.