نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
ساده بگم دهاتیم

ساده بگم دهاتیم »دوستان

ساکن  چهار محال و بختیاری ایران · در تاریخ 4 تیر 1348 زاده شد.