نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
الیاس طهمورث

الیاس طهمورث »دوستان

ساکن ایران · در تاریخ 1 خرداد 1370 زاده شد.