نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
امید احمدی

امید احمدی »دوستان

ساکن شیراز, فارس ایران · در تاریخ 10 اردیبهشت 1359 زاده شد.