نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
یوسف باقری آشنا

یوسف باقری آشنا »تصاویر

ساکن کنگاور, کرمانشاه ایران · در تاریخ 15 مهر 1357 زاده شد.