نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
پرویز پورالهقلی

پرویز پورالهقلی

در تاریخ 1 بهمن 1359 زاده شد.
پروفایل این کاربر خصوصی می باشد. جهت مشاهده اطلاعات پروفایل این کاربر با او دوست شوید !