نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
خسرو

خسرو

در تاریخ 1 اردیبهشت 1364 زاده شد.
پروفایل این کاربر خصوصی می باشد. جهت مشاهده اطلاعات پروفایل این کاربر با او دوست شوید !