نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
وزیر

وزیر

در تاریخ 9 مرداد 1366 زاده شد.
پروفایل این کاربر خصوصی می باشد. جهت مشاهده اطلاعات پروفایل این کاربر با او دوست شوید !