نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
سیدجواد(یاس کبود)

سیدجواد(یاس کبود)

در تاریخ 2 فروردین زاده شد.
پروفایل این کاربر خصوصی می باشد. جهت مشاهده اطلاعات پروفایل این کاربر با او دوست شوید !