نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
قیس "خموش"

قیس "خموش"

در تاریخ 2 اردیبهشت 1369 زاده شد.
پروفایل این کاربر خصوصی می باشد. جهت مشاهده اطلاعات پروفایل این کاربر با او دوست شوید !