نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
قاسم

قاسم

در تاریخ 27 فروردین 1369 زاده شد.
پروفایل این کاربر خصوصی می باشد. جهت مشاهده اطلاعات پروفایل این کاربر با او دوست شوید !