نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
مهرداد سروش

مهرداد سروش »تصاویر

ساکن اصفهان, اصفهان ایران · در تاریخ 23 شهریور 1364 زاده شد.