نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
مهدی کاظمی

مهدی کاظمی »دوستان

ساکن  تهران ایران · در تاریخ 24 اردیبهشت 1363 زاده شد.